Privacyverklaring

Muziekvereniging De Bazuin Ommen hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en dat jouw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Muziekvereniging De Bazuin Ommen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze;
  • Het verwerken van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als muziekvereniging De Bazuin Ommen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Leden

Persoonsgegevens van leden worden door muziekvereniging De Bazuin Ommen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Ledenadministratie;
  • Contributieheffing;
  • Informatieverstrekking
  • Uitnodigingen voor bijeenkomsten en concerten

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de muziekvereniging De Bazuin Ommen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Naam (voornamen, tussenvoegsel, achternaam;
  • Adres;
  • Woonplaats;
  • Telefoonnummer;
  • Geboortedatum;
  • E-mailadres;
  • Geslacht;
  • Eerdere lidmaatschappen
  • Rekeningnummer (IBAN)

Uw persoonsgegevens worden door de muziekvereniging De Bazuin Ommen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen
   in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Met toestemming van de leden bewaren wij NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) voor eventueel toekomstige reünies.

Verwerking van persoonsgegevens van Donateurs
Persoonsgegevens van donateurs worden door de muziekvereniging De Bazuin Ommen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Donateursadministratie;
  • Inning donateursgelden;
  • Informatieverstrekking;
  • Uitnodigen voor bijeenkomsten en concerten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Donateursovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de muziekvereniging De Bazuin Ommen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voorletters;
  • Achternaam;
  • Rekeningnummer;
  • Adres;

Uw persoonsgegevens worden door de muziekvereniging KNA opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van gecontracteerde derden
Persoonsgegevens van gecontracteerde derden (zoals bijvoorbeeld dirigenten of muziekleraren) worden door muziekvereniging De Bazuin Ommen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Uitvoering geven aan de dienstverleningsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Donateursovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan muziekvereniging De Bazuin de volgende persoonsgegevens vragen:

  • Naam (voornamen, tussenvoegsel, achternaam);
  • Adres;
  • Woonplaats;
  • Geboortedatum;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Rekeningnummer (IBAN);
  • Informatie t.a.v. werkverleden en ervaring.

Deze persoonsgegevens worden door muziekvereniging De Bazuin Ommen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode van de dienstverleningsovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens op website en sociale media
Beeldmateriaal van leden en gecontracteerde derden op de website van muziekvereniging De Bazuin Ommen en/of op sociale media in beheer van muziekvereniging De Bazuin Ommen, worden door muziekvereniging De Bazuin Ommen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Inzicht geven in de activiteiten van muziekvereniging De Bazuin Ommen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Akkoordverklaring digitale media voor leden en gecontracteerde derden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan muziekvereniging De Bazuin Ommen het volgende vastleggen:

  • Naam (voornaam, tussenvoegsel, achternaam);
  • Foto’s van activiteiten;
  • Videobeelden van activiteiten.

Deze gegevens worden door muziekvereniging De Bazuin Ommen opgeslagen tenzij er een nadrukkelijk verzoek bij de secretaris is ingediend voor verwijdering van de gegevens. muziekvereniging De Bazuin Ommen streeft ernaar enkel beelden vast te leggen die passen in de doelstelling van de vereniging. In het huishoudelijk reglement staat beschreven welke beelden vastgelegd mogen worden.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Muziekvereniging De Bazuin Ommen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens Muziekvereniging De Bazuin Ommen van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Alle leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming
Muziekvereniging De Bazuin Ommen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Muziekvereniging De Bazuin Ommen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van ons doel. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Muziekvereniging De Eendracht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Muziekvereniging De Bazuin Ommen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Rechten omtrent jouw gegevens
Jij hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van je persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!


Contactgegevens
Muziekvereniging De Bazuin Ommen
Haven Noord 1a
7731 GZ Ommen
Email: bestuur@debazuinommen.nl